มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 24/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6332404001
นางสาวธัญญาลักษ์ แพรทรัพย์ 
2
6332404002
นางสาวบัวชมพู กลิ่นแก้ว 
3
6332404005
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี 
4
6332404006
นางสาวลักขณา กองสอน 
5
6332404007
จ่าสิบเอกกาลัญญู หมื่นลิ 
6
6332404008
สิบตรีจงรัก มือดี 
7
6332404009
นายชยณรรฐ สุขเลิศ 
8
6332404010
สิบโทชยณัฐ หอมหวาน 
9
6332404012
นายสรภพ เลิศจารุอนันต์ 
10
6332404013
สิบโทสิทธินนท์ เอี่ยมชนะ 
11
6332404014
นายสิทธิพร ศรีนาค 
12
6332404015
นายอานนท์ นุ่มขมิ้น 
13
6332404016
Mr.Bin Ziqing 
14
6332404017
นางสาววิกานดา เครืออยู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................