มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 24/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6332602001
นางสาวรณพร ภู่ยิ้ม 
2
6332602002
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มเรียบ 
3
6332602003
นางสาวทิพย์วาที บุญกอแก้ว 
4
6332602004
นางสาวธีรนาฏ ดำคุ้ม 
5
6332602005
นางสาวนันทกานต์ บูรณะเขต 
6
6332602007
นางสาวปิยะวรรณ อบชื่น 
7
6332602009
นางสาวพรทิพย์ภวรรณ อ้นแก้ว 
8
6332602010
นางสาวพรนภัส วิภาภรณ์พรรณ 
9
6332602011
นางสาวพรรณพัชร ไกรสีกาจ 
10
6332602012
นางสาวพิมพ์ลภัส มณีวัลย์ 
11
6332602013
นางสาววรรณวิสา เปี่ยมงาม 
12
6332602015
นางสาวสุภาพร สุวรรณไพรัตน์ 
13
6332602016
นางสาวอรณิชา วิภาสรัตนากร 
14
6332602017
นางสาวอาทิตยา ลูกแก้ว 
15
6332602018
นายกุลภัทร สวาทวงศ์ 
16
6332602019
นายจตุพงษ์ แก้วบังเกิด 
17
6332602020
นายเฉลิมชัย เอี่ยมจินดา 
18
6332602021
จ่าสิบเอกชาญชัย ลิ้มทองคำ 
19
6332602022
นายชินวัฒน์ ตั้งสกุล 
20
6332602023
นายดิษธ์พฤทธ์ จีราพันธุ์ 
21
6332602025
นายธงชัย อ้นแก้ว 
22
6332602026
นายธนาวิรณ์ ราชแผน 
23
6332602027
นายปรวัตร ทองเนียม 
24
6332602028
นายพงครินทร์ พุ่มทอง 
25
6332602029
นายพงศธร เธียระวิบูลย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 24/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6332602031
นายศุภวิชญ์ แก้วกระจ่าง 
27
6332602032
นายเศรษฐ์สิริ จิรโรจน์ 
28
6332602033
นายธนกร รัตนชัยกานต์ 
29
6332602035
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีเจริญจิตร์ 
30
6332602036
นายวรภัทร ทองกร 
31
6332602037
นายเมธาสิทธิ์ เสวิสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................