มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544102033
นางสาวสมฤดี ตรีอินทร์ 
2
544102041
นางสาวอรณัส เชื้อทอง 
3
544102048
นายวศิน เหมือนชุ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................