มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812208005
นางสาวชื่นกมล ขุนชัย 
2
5812208006
นางสาวดวงกมล บัวอินทร์ 
3
5812208019
นางสาวลลนา ปาชม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................