มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312109040
นายกฤษณะ กุนแกม 
2
6312109043
นายฉัตรดนัย อินทรมาศ 
3
6312109046
นายชนินทร์ ศรีคราม 
4
6312109048
นายฐาปกรณ์ บุญอ่ำ 
5
6312109055
นายพัฒนชัย บุญธูป 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................