มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012241001
นางสาวกฤตติภา ฤทธิศักดิ์ 
2
6012241002
นางสาวกฤติมา สุวรรณรัตน์ 
3
6012241003
นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชอ่อนศรี 
4
6012241004
นางสาวจิราภรณ์ เต็บเตียง 
5
6012241005
นางสาวณัฐธิดา ช้างทอง 
6
6012241006
นางสาวณัฐมล ปิ่นแก้ว 
7
6012241008
นางสาวธิติพร เกษี 
8
6012241009
นางสาวนวนันท์ นวลป้อง 
9
6012241011
นางสาวนุศรา หลวงจิโน 
10
6012241012
นางสาวปรียานุช เจริญเกตุ 
11
6012241013
นางสาวปลิตา ทิพมณฑา 
12
6012241014
นางสาวภัทราวรรณ คำชม 
13
6012241015
นางสาวมณีรัตน์ ชัยดา 
14
6012241016
นางสาววิจิตรา จำลองเพลง 
15
6012241017
นางสาวสายตะวัน นุ้ยเล็ก 
16
6012241018
นางสาวสุกัญศา รูปสอาด 
17
6012241019
นางสาวสุชาดา ทองทิม 
18
6012241020
นางสาวสุณัชชา โฉมแดง 
19
6012241021
นางสาวสุทธิรัตน์ รูปคำ 
20
6012241022
นางสาวสุธาสินี ปานเกิด 
21
6012241023
นางสาวสุมิตรา พลากร 
22
6012241025
นายณัฐพล สร้อยมาลี 
23
6012241026
นายพิพัฒน์ แอรอง 
24
6012241027
นายวรวิช นาเคน 
25
6012241028
นายศรายุทธ มณฑาทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012241029
นายสุเทพ รุ่งเจริญ 
27
6012241030
นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................