มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912606056
นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้ว 
2
5912606069
นางสาวปลายฟ้า พิรมแหยม 
3
5912606075
นางสาวลลิดา แก้วจรัญ 
4
5912606077
นางสาววราภรณ์ เครือวงค์ 
5
5912606096
นายพงศธร เหิดขุนทด 
6
5912606108
นางสาวพีรดา แสงบุดดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................