มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712407065
นางสาวชลาลัย ไชยประพันธ์ 
2
5712407069
นางสาวทิพวรรณ บำรุงไทย 
3
5712407071
นางสาวนริศรา นาหุ่น 
4
5712407075
นางสาวภัทชพร ศรีสุวรรณ 
5
5712407094
นายฉัตรชัย จันทร์ดี 
6
5712407099
นายธนโชติ พรมดวง 
7
5712407100
นายประสิทธิ์ ชัยประสิทธิ์ผล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................