มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812208052
นางสาวชาลิสา ก้อนทอง 
2
5812208065
นางสาวพัชรัตน์หทัย ไกรกิจราษฎร์ 
3
5812208074
นางสาววิราวรรณ คงเกษม 
4
5812208084
นายณรงค์ศักดิ์ กองกันภัย 
5
5812208087
นายประณพ ตาเกี๋ยง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................