มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667121011
นางสาวสุฑาภรณ์ เกตุแย้ม 
2
6667121012
นายศรัณย์ ภู่นพคุณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................