มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612603012
นางสาวธมลวรรณ รักนาค 
2
5612603023
นางสาวพรรณธิดา มั่นคง 
3
5612603062
นายศรราม อู่นาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................