มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312234001
นางสาวฉัตรชนก วัณโณ 
2
6312234002
นางสาวเบญจพร บัวคง 
3
6312234004
นางสาววรานุช จีนเพชร 
4
6312234005
นางสาววิลาวัณย์ คุ้มแสง 
5
6312234006
นางสาวสุวนันท์ นันธิวัน 
6
6312234007
นายสิทธิพร พูนหมี 
7
6312234008
นางสาวสิริวิมล เปี้ยหล้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................