มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612416004
นางสาวคริษฐา วรชินา 
2
6612416022
นางสาวปิยนุช เก่งสาริการ 
3
6612416027
นางสาวพีรวรรณ เศษบุตร 
4
6612416038
นายภูมิพัฒน์ คงปันนา 
5
6612416039
นางสาวกนกกร จันทมา 
6
6612416040
นางสาวกัญญาณัฐ กองแก้ว 
7
6612416042
นางสาวจริชยา พูลมา 
8
6612416043
นางสาวจิตรดา ดอนพงไพร 
9
6612416044
นางสาวชินณิชา กอนาค 
10
6612416045
นางสาวชุตินันท์ จันทร์รอด 
11
6612416049
นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์ดอน 
12
6612416050
นางสาวนภัสสร รอตระกูล 
13
6612416051
นางสาวนรีกานต์ แซ่ย่าง 
14
6612416052
นางสาวนวลฉวี ดวงวิลัย 
15
6612416053
นางสาวนวลพรรณ เอี่ยมสำอาง 
16
6612416056
นางสาวพรพรรษา เอกจิต 
17
6612416057
นางสาวพิชชาพร โพธิ์ศรี 
18
6612416058
นางสาวพิชญา ศิริ 
19
6612416060
นางสาวภัทรพร ฉัตรทอง 
20
6612416061
นางสาวยุวันดา ช้างดำ 
21
6612416062
นางสาวรัชธิชา ดีเอี่ยม 
22
6612416063
นางสาวรัมภาวดี วงษา 
23
6612416067
นางสาวสุดารัตน์ แสงคำกุล 
24
6612416068
นางสาวสุธิมา แซ่ว่าง 
25
6612416069
นางสาวสุมิตรตรา เถินบุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612416070
นางสาวสุรดี อินทรภาษิต 
27
6612416073
นายชญานิน ดลสา 
28
6612416074
นายชัยพัทธ์ ชูช้าง 
29
6612416075
นายศุภกิจ กำเนิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................