มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 27/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6632419001
นางสาวกติกา ษรจันทร์ศรี 
2
6632419002
นางสาวทักษพร ใจเร็ว 
3
6632419003
นางสาวทัณฑิกา ร้ายสม 
4
6632419004
นางสาวปรียาพร พวงบานชื่น 
5
6632419005
นางสาวปวรมน ศรีบุษรา 
6
6632419006
นางสาวพิชญาภัค สวัสดิ์เมือง 
7
6632419008
นางสาวภัทรภร อธิภัทรโกมุท 
8
6632419009
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีนรคุตร 
9
6632419010
นางสาวสุพิชญา มีงามดี 
10
6632419011
นางสาวอรุณสมิทธ์ จุลพันธ์ 
11
6632419012
นายชินภัทร พ่ายเวหา 
12
6632419013
นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ 
13
6632419014
นายตฤณพล คุ้มพ่วง 
14
6632419015
นายนลธวัช ศึกพ่าย 
15
6632419016
นายปุณยาพร สุขเจริญ 
16
6632419017
นายพูมภพ เมฆเมฆา 
17
6632419018
นายสหฤทธิ์ อ่อนเหลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................