มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 18/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5735602023
นางสาวสุภารัตน์ บุญอ่อน 
2
5735602042
นางสาวจิราพร ใหม่เพ็ชร 
3
5735602046
นางสาวนรีรักษ์ ขุนสุข 
4
5735602051
นางมุธิตา คำพรวน 
5
5735602059
นางสาวอรจิรา เจริญวงษ์ 
6
5735602070
นายศิวพงศ์ อะมุลราช 
7
5735602080
นายพฤฒินันท์ ไพรวัลย์ 
8
5735602082
นางสาวนฤมล สีดำ 
9
5735602088
นายทวีวุฒิ สุขเปรม 
10
5735602090
นางสาวทิพย์วรรณ สัตตบุศย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................