มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 4
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867405001
นางสาวเครือฟ้า เจริญรัตน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................