มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม 1
ระดับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6410802002
นางสาวกัลยกร คำทุม 
2
6410802018
นางสาวณัฐนรี เผ่าแจ้ 
3
6410802029
นางสาวน้ำฝน ทุมลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................