มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012417003
นางสาวเขมิสรา แดนโพธิ์ 
2
6012417004
นางสาวชัญญา แซ่หลอ 
3
6012417006
นางสาวทิพวรรณ หนูนันท์ 
4
6012417007
นางสาวนิธิพร เจนชัย 
5
6012417009
นางสาวภูริชญา ยศปัญญา 
6
6012417010
นางสาวมัลลิกา ขุนนางจ่า 
7
6012417017
นางสาวสุพรรษา ชื่นจันทร์ 
8
6012417020
นางสาวอริสรา จงทอง 
9
6012417021
นางสาวอลิษฑิตา เหมลุด 
10
6012417022
นายกฤตยชญ์ น้อยใจมั่นสกุล 
11
6012417026
นายรณฤทธิ์ สอนมณี 
12
6012417029
นางสาวกมลวรรณ เนื่องพืช 
13
6012417030
นางสาวกฤติมา น้อยมี 
14
6012417031
นางสาวกัลยาณี สำรี 
15
6012417032
นางสาวจันทิมา โค่นดอนขวาง 
16
6012417036
นางสาวนภัสสร แก้วสม 
17
6012417039
นางสาวกัญญาณัฐ บรมฤทธิ์ 
18
6012417040
นางสาวศุภากร ภูเงิน 
19
6012417041
นางสาวสุจิตรา แก้วคง 
20
6012417045
นางสาวอัจจิตา ช่างเชื้อเมธี 
21
6012417047
นายกิตติกร คำน้อย 
22
6012417048
นายธนัญชัย บุญสิงห์ 
23
6012417050
นายนิธิโรจน์ โกมลสวรรค์ 
24
6012417052
นายศาสตรา อุปวาณิช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................