มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 23/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235603001
นางสาวงามสิรี อึ้งปิติมานะ 
2
6235603002
นางสาวจริยา บุญชู 
3
6235603003
นางสาวชุติมา แตงอ่อน 
4
6235603004
นางสาวณัฏฐณิชา เมฆสันต์ 
5
6235603005
นางสาวน้ำส้ม เสือแช่ม 
6
6235603006
นางนิตยา ทองเปลี่ยง 
7
6235603009
นางสาวพรพรรณ พิณเพ็ง 
8
6235603010
นางสาวรติพร เชื้อจีน 
9
6235603011
นางสาวสิริลักษณ์ รอบุญ 
10
6235603013
นางสาวสุพัฒน์ธิดา บำรุงดี 
11
6235603015
นายพชรพล เทียนพันธุ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................