มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 26/34
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6532419002
นางสาวกาญจนา จันทรมณี 
2
6532419003
นางสาวจิตรานุช แซ่ลี 
3
6532419006
นางสาวบังอร แซ่สง 
4
6532419007
นางสาวปภาวรินทร์ ไชยโสดา 
5
6532419009
นางสาวศรัณยา งามอ่อน 
6
6532419011
นางสาวสุชาดา แซ่หว้า 
7
6532419012
นางสาวสุชานาถ ศรีกงพาน 
8
6532419015
นายนฤนาท รอดเงิน 
9
6532419016
สิบโทภูริทัตย์ นิยมเดช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................