มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912603001
นางสาวขนิษฐา จันทะคุณ 
2
5912603007
นางสาวชิราพร เลิกนุช 
3
5912603018
นางสาววริศรา พะณะงาม 
4
5912603032
นายคมสันต์ ท่วมไทย 
5
5912603035
นายธนศักดิ์ ทองเพ็ง 
6
5912603038
นายนลธวัช แสงอรุณ 
7
5912603040
นายปาริวัฒน์ จุลโสด 
8
5912603095
นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................