มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012257001
นางสาวกนกวรรณ อินตะมะ 
2
6012257002
นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์ 
3
6012257003
นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น 
4
6012257004
นางสาวกำไลทิพย์ คำป้อ 
5
6012257005
นางสาวกุลธิดา คงเพชรศักดิ์ 
6
6012257006
นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ 
7
6012257007
นางสาวฐิติวรดา บำเพ็ญรัตน์ 
8
6012257009
นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี 
9
6012257011
นางสาวนุชจรี ท้ายสนิท 
10
6012257012
นางสาวนุชจรีย์ จีนมะเริง 
11
6012257013
นางสาวพรรณิภา แต้มดี 
12
6012257014
นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล 
13
6012257015
นางสาววรรณิษา สุขเกษม 
14
6012257018
นางสาวศิริวรรณ จินตา 
15
6012257019
นางสาวสรัสวดี ฉิมชั้น 
16
6012257020
นางสาวอภัทชญา เสือเล็ก 
17
6012257021
นายเจนณรงค์ สุวรรณคร 
18
6012257022
นายธนกร โพธิ์เงิน 
19
6012257023
นายปิยวัฒน์ ศรีละออ 
20
6012257024
นายวิชาวุธ จันเตื่อย 
21
6012257025
นายอนุกูล จันทะคุณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................