มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412112001
นางสาวกนกวรรณรัตน์ หายทุกข์ 
2
6412112002
นางสาวกัญญาณัฐ คำนิล 
3
6412112003
นางสาวกัญญาณัฐ ผุยเพชรพุ้ย 
4
6412112004
นางสาวจรรยาพร ศรีประกอบ 
5
6412112005
นางสาวจรรยารัตน์ จันทร์พันธ์ 
6
6412112006
นางสาวณัชณิชา ไพบูลย์กสิกรรม 
7
6412112007
นางสาวทิพานัน เกตุจุ้ย 
8
6412112008
นางสาวธิมาพร กันนา 
9
6412112009
นางสาวนฤมล สุริยศ 
10
6412112010
นางสาวนิภาวรรณ คีรีแก้ว 
11
6412112011
นางสาวนิลาวัลย์ รุ่งเรือง 
12
6412112012
นางสาวปาริตา ดอกกุหลาบ 
13
6412112013
นางสาวพชรพันธุ์ ยอดบุษดี 
14
6412112014
นางสาวพัชราภรณ์ วิบูลย์กุล 
15
6412112015
นางสาวพิชยา อ่องแดง 
16
6412112016
นางสาวแพรพลอย สิทธิราช 
17
6412112017
นางสาวภัครมัย แก้วเมืองกลาง 
18
6412112018
นางสาวยุพารัตน์ โคตรเมืองคูณ 
19
6412112019
นางสาวรัตติกาล พุ่มไม้ 
20
6412112020
นางสาวรุ่งนภา บัวทอง 
21
6412112021
นางสาวเรณุมาศ พรมสี 
22
6412112022
นางสาววิลาสินี เงินกลั่น 
23
6412112023
นางสาวศิรินันท์ สิงห์ฆ้อง 
24
6412112024
นางสาวสราวดี จันทร์แจ้ง 
25
6412112025
นางสาวสุจินดา แสนแทน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412112026
นางสาวอภิชญา เรืองคำ 
27
6412112027
นางสาวอรพินท์ จุลบุตร 
28
6412112028
นายเจษฎาภรณ์ เกิดป้อม 
29
6412112029
นายพีรวัฒน์ จันทร์ชื่น 
30
6412112030
นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................