มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312427001
นางสาวกันติยา เทียมอ๊อด 
2
6312427014
นางสาวประภาศิริ ดีจอม 
3
6312427017
นางสาววรัญญา เจริญสุข 
4
6312427019
นางสาวศรกนก สังข์จันทร์ 
5
6312427025
นางสาวอนุตตรีย์ พลสันต์ 
6
6312427026
นายกิตติกานต์ ทวีสุข 
7
6312427027
นายเจตดินัย ธิช่างทอง 
8
6312427028
นายชิษณุพงศ์ แดงชาวนา 
9
6312427031
นายนพณา ทาคำ 
10
6312427032
นายปพนธีร์ อ่อนทอง 
11
6312427033
นายปัตทวี วันต๊ะ 
12
6312427035
นายพงษ์เพ็ชร พลอยสี 
13
6312427037
นายพิทักษ์ แสนตา 
14
6312427040
นายวสุพล คำปาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................