มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412103024
นางสาวศรีสุดา สามงามไกร 
2
6412103031
นางสาวกนกพร ไชยสัตย์ 
3
6412103032
นางสาวกนกภรณ์ จีระดิษฐ์ 
4
6412103033
นางสาวกนกวรรณ จีระดิษฐ์ 
5
6412103034
นางสาวกัญญาภรณ์ ปั้นผ่อง 
6
6412103035
นางสาวกัลยารัตน์ พรมรักษา 
7
6412103037
นางสาวจันทร์ธิดา จานฉิมมา 
8
6412103038
นางสาวจุฑามาศ ม่วงแนม 
9
6412103039
นางสาวชนจันทร์ แก้วค้ำ 
10
6412103040
นางสาวชนากรานต์ คำชม 
11
6412103041
นางสาวณัฐธิดา กุลวงษ์ 
12
6412103042
นางสาวทิพย์วิมล สีตอง 
13
6412103043
นางสาวธัญชนก ก้อนคำ 
14
6412103044
นางสาวธารารัตน์ คลังเอี่ยม 
15
6412103045
นางสาวนภัสวรรณ อภัยศรี 
16
6412103046
นางสาวนันทชา สิงห์คำ 
17
6412103047
นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ซ้องจิตคุณธรรม 
18
6412103048
นางสาวประภัสสร ราชขวัญ 
19
6412103049
นางสาวปรีญาณี มีสีเมือง 
20
6412103050
นางสาวปัญจพร เชื้อบุญมี 
21
6412103051
นางสาวพรชิตา ปักษา 
22
6412103052
นางสาวพลอยไพลิน รอดแก้ว 
23
6412103053
นางสาวรวินท์นิภา แสงอินทร์ 
24
6412103054
นางสาวรินรดา ใหม่สูงเนิน 
25
6412103056
นางสาวสวรส อรรณพานุรักษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412103057
นางสาวสุภัทรา ว่องวิการ 
27
6412103058
นางสาวสุวนันต์ ปานยิ้ม 
28
6412103059
นางสาวอภิชญา สนธิเณร 
29
6412103060
นางสาวอภิญญา อิสสระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................