มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012242001
นางสาวเกสร สุขประเสริฐ 
2
6012242002
นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภู 
3
6012242003
นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดี 
4
6012242004
นางสาวญาณินี โทด้วง 
5
6012242005
นางสาวณฤทัย ย้อมแอ่น 
6
6012242007
นางสาวธนัชชา ใยแก้ว 
7
6012242008
นางสาวนันทิชา เกษงาม 
8
6012242010
นางสาวบุษบา สิงห์เรือง 
9
6012242011
นางสาวปนัดดา หนองหลวง 
10
6012242012
นางสาวปลายฟ้า ยิ้มกล่ำ 
11
6012242013
นางสาวปาณิสา พรานบุญ 
12
6012242014
นางสาวพนิตพร อ้ายเขียว 
13
6012242015
นางสาวพวงทอง บัวระพา 
14
6012242016
นางสาวพัสตราภรณ์ แก่นสารี 
15
6012242017
นางสาวพีรญา การะสิทธิ์ 
16
6012242018
นางสาวเมธีรัตน์ เขียวขำ 
17
6012242019
นางสาวรัชนก ทองทา 
18
6012242020
นางสาวรัตนา การุญบริรักษ์ 
19
6012242021
นางสาววนิดา จันทาธุ 
20
6012242023
นางสาววราภรณ์ เพชรทิม 
21
6012242024
นางสาววิภารัตน์ สุนันต๊ะ 
22
6012242025
นางสาวศรัญญา อยู่สุข 
23
6012242026
นางสาวศิรภัสสร หวังสวาสดิ์ 
24
6012242027
นางสาวสุนันทา อุณพันธ์ 
25
6012242029
นางสาวสุวนันท์ อภัยสูงเนิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012242030
นางสาวอชิรยา สระแก้ว 
27
6012242031
นางสาวอนงรัตน์ นาคเหนือ 
28
6012242034
นางสาวอรทัย แซ่เถา 
29
6012242035
นางสาวอรทัย นิกรถา 
30
6012242039
นางสาวอาทิตยา สังข์งาม 
31
6012242040
นางสาวอุไรวรรณ เขียวเขิน 
32
6012242041
นายพันธกานต์ ศรีบัว 
33
6012242116
นางสาวสุพัตรา แช่มขำ 
34
6012242123
นางสาวฑิตฐิตา ชาอุ่น 
35
6012242124
นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง 
36
6012242125
นางสาวธัญวรัตน์ สุขมี 
37
6012242126
นางสาวพรทิพย์ สืบวงษ์รอด 
38
6012242127
นางสาวสุพัตรา ภักดีโต 
39
6012242128
นางสาวเสาวลักษณ์ แตงหมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................