มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012242023
นางสาววราภรณ์ เพชรทิม 
2
6012242024
นางสาววิภารัตน์ สุนันต๊ะ 
3
6012242035
นางสาวอรทัย นิกรถา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................