มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612207011
นางสาวมาริสา กระจ่างศักดิ์ 
2
5612207030
นายอรรถพล เหล็กสิงห์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................