มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แผน ก2
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6467623001
นางสาวกนกวรรณ แก้วแกม 
2
6467623010
นางสาวอธัญธิณัฐ โพธิ์ทอง 
3
6467623011
นางสาวอภิญญา สุขเย็น 
4
6467623015
นางสาวนวพร ศรีวังคำ 
5
6467623016
นางสาวปุณยาพร เชื้อจีน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................