มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212213001
นางสาวกนิษฐา ธำรงสุรกุล 
2
6212213002
นางสาวกมลพรรณ แก้วเทวี 
3
6212213003
นางสาวจันทวรรณ เมืองแก้ว 
4
6212213004
นางสาวจาฏุพัจน์ เรืองบุตร 
5
6212213006
นางสาวจีราพร อินพัน 
6
6212213007
นางสาวฑิฆัมพร ห่วงแสง 
7
6212213008
นางสาวธนาภรณ์ สุรารัตน์ 
8
6212213009
นางสาวธนิตตา เกตุหลำ 
9
6212213010
นางสาวปณิสรา นันทะกมล 
10
6212213011
นางสาวพรพิณ เผ่าพันธ์แปลก 
11
6212213012
นายพงศกร สระทองทา 
12
6212213013
นายภูวดล เมืองหลวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................