มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประถมศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312125010
นางทัศนีย์วรรณ จันทร์ศรี 
2
6312125028
นางสาวอนุธิดา จันทร์ทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................