มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412230001
นางสาวกนกวรรณ จูหว้า 
2
6412230002
นางสาวกาญจนา ภุมมา 
3
6412230004
นางสาวน้ำพลอย จูสิงห์ 
4
6412230005
นางสาวพิมพ์พิริยา ปานคำ 
5
6412230006
นายฐิติพงศ์ ขาวกลางดอน 
6
6412230007
นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรพงษ์ 
7
6412230008
นายพิจักษณ์ ศรีสุระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................