มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312242005
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ฉาย 
2
6312242041
นางสาวณัฐตพร วาสนา 
3
6312242081
นางสาวรัชนก พิริยะสุทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................