มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412113001
นางสาวกชมน สายแวว 
2
6412113002
นางสาวกษิรา จับฟั่น 
3
6412113003
นางสาวกัญชรส หมูจุน 
4
6412113004
นางสาวจันทนา ซ่งสกุลชัย 
5
6412113005
นางสาวจิณณพัต ซาห์เนอร์ 
6
6412113006
นางสาวจิดาภา สระทองดี 
7
6412113007
นางสาวชนัญญา เป้รอด 
8
6412113008
นางสาวชมพูนุช ศรีสุธรรม 
9
6412113009
นางสาวดนิตา พัทนีสุภนิช 
10
6412113010
นางสาวนลินนิภา วงศ์อามาตย์ 
11
6412113011
นางสาวปฏิพร ติฐานะ 
12
6412113012
นางสาวปิยะธิดา คำเครื่อง 
13
6412113013
นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติภูมิโสภณ 
14
6412113014
นางสาวเพ็ชราภรณ์ เหลี่ยมไทย 
15
6412113015
นางสาวรัติยากร คำปอม 
16
6412113016
นางสาววรรณรัตน์ สุขศิริ 
17
6412113017
นางสาวศศิพิมพ์ ชื่นโพธิ์ใช้ 
18
6412113018
นางสาวสิรินดา นิตย์มี 
19
6412113019
นางสาวสิริมา บรรทึก 
20
6412113020
นางสาวสุจิตราภา มีทา 
21
6412113021
นางสาวอรษา แสนสุข 
22
6412113022
นางสาวอรุณวรรณ เจริญสุข 
23
6412113023
นายคเชนท์ มีดา 
24
6412113024
นายณัฐวุฒิ เพ็งสืบ 
25
6412113025
นายเมธิน ขุนทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412113026
นายรัฐศาสตร์ เหมืองแดง 
27
6412113027
นายศุภชัย เหล็กสิงห์ 
28
6412113028
นายอดิศักดิ์ พ่วงพร้อม 
29
6412113029
นายอภิชาติ พันโสดา 
30
6412113039
นางสาวนัทธมน ครูเกษตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................