มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ข
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667121013
นางสาวจิดาภา ประเดชบุญ 
2
6667121015
นางสาววริศรา มงคล 
3
6667121016
นายพีรัช โพระดก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................