มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812407009
นางสาวชนาพร ศรีนาค 
2
5812407018
นางสาวกานต์รวี แดงใจ 
3
5812407034
นางสาวสุภาวดี นามอรรถโอภาส 
4
5812407044
นายณัฐพล โพธิ์แดน 
5
5812407060
นายวัณณุวรรธน์ เรืองศิริ 
6
5812407063
นายสันติชัย บำเพ็ญ 
7
5812407064
นายสุชาติ จินตนาวุฒิ 
8
5812407204
นางสาวมุธิตา เพ็ญศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................