มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812407092
นางสาวศิริรักษ์ ผลลิ้มสุขสันติ 
2
5812407116
นายนรากร มุ่งรวมกลาง 
3
5812407122
นายพัชรพล สนอ่อง 
4
5812407124
นายมณเฑียร อโหสิ 
5
5812407132
นายอภิรักษ์ นาคเอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................