มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 24/54
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6336116099
นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูเชิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................