มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 3
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412426107
นางสาวกัญญาภัค รอดเลี้ยง 
2
6412426108
นางสาวกุลยา วังคีรี 
3
6412426109
นางสาวกุสุมา พูนมาก 
4
6412426111
นางสาวจิราพร การะภักดี 
5
6412426112
นางสาวจุฑามาศ สีนรครุฑ 
6
6412426113
นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธิ 
7
6412426114
นางสาวนวมิลทรา หะฉิมมา 
8
6412426115
นางสาวนันทินี พันธ์ปุย 
9
6412426116
นางสาวบุณรดา มีสมบัติ 
10
6412426117
นางสาวใบเฟิร์น บานแย้ม 
11
6412426118
นางสาวประภัสสร เตือนสติ 
12
6412426119
นางสาวปวีณา จันทร์สีดา 
13
6412426120
นางสาวปาริชาติ ปิ่นพงษ์ 
14
6412426121
นางสาวพรพิมล ซ้อมจันทรา 
15
6412426123
นางสาวไพลิน รุ่งสวัสดิ์ 
16
6412426124
นางสาวภัสภรณ์ พงษ์สาระนันทกุล 
17
6412426125
นางสาววรนุช จันทร์ใบ 
18
6412426126
นางสาววรรณกร สีทานวล 
19
6412426127
นางสาวศกลวรรณ ทองยิ้ม 
20
6412426128
นางสาวศศิภา แสนนาใต้ 
21
6412426129
นางสาวศิริพร แก้ววังสาร 
22
6412426130
นางสาวศิริวรรณ ช่างคิด 
23
6412426131
นางสาวสลิลทิพย์ พรหมวิชัย 
24
6412426132
นางสาวสายใจ เวชพันธ์ 
25
6412426133
นางสาวสุภาวรี บานแย้ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 3
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412426134
นางสาวสุวภา ทองดอนยอด 
27
6412426135
นางสาวอภิชญา อาศัยกร 
28
6412426137
นางสาวอริสา คำฤาเดช 
29
6412426138
นายกิตติพันธ์ ปานสุด 
30
6412426139
นายจีรภัทร ศุภรัตน์ 
31
6412426140
นายเจษฎา บานแย้ม 
32
6412426141
นายชินคุปต์ สังข์ทอง 
33
6412426142
นายฐานัชฌ์ พรังเดช 
34
6412426144
นายทวีชัย ขันแก้ว 
35
6412426145
นายธนโชติ ยืนยัน 
36
6412426146
นายธนพงษ์ น้อยอินทร์ 
37
6412426147
นายธิรวัฒน์ อัตกุล 
38
6412426148
นายธีรสิทธิ สิมพามา 
39
6412426151
นายมนูศักดิ์ ทับพิมล 
40
6412426152
นายวงศกร มิ่งทองคำ 
41
6412426153
นายวรปรัชญ์ สัตบุษ 
42
6412426154
นายศรายุทธ มอญดี 
43
6412426155
นายศุภกร ขำดี 
44
6412426157
นายสุชาติ บุญมาก 
45
6412426159
นายอภินันท์ แสงหาญ 
46
6412426160
นางสาวปณิตา อินปลัด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................