มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312407007
นางสาวทักษพร จันทร์เถื่อน 
2
6312407033
นางสาวกัญญารัตน์ พัดเจริญ 
3
6312407034
นางสาวจิดาภา ม่วงปาน 
4
6312407040
นางสาวพีรพรรณ ภู่บุตร 
5
6312407045
นางสาวสุทัตตา เหล็กนางรอง 
6
6312407048
นายกิตติพัฒน์ ภวัตธวัลธร 
7
6312407052
นายจิรพัฒน์ โพธิ์หล่าย 
8
6312407054
นายธนานุวัฒน์ เอกอำพันธ์ 
9
6312407056
นายธีรศักดิ์ ฟักทองอ่อน 
10
6312407058
นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร 
11
6312407063
นายอนุชิต ธนวงษ์เจริญ 
12
6312407074
นางสาวพรปวีณ์ หนองคาย 
13
6312407075
นางสาวภัทรวดี สรวงศิริ 
14
6312407076
นางสาวกานติศา สินเช้า 
15
6312407077
นายสหรัฐ รัตนแย้ม 
16
6312407078
นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริต 
17
6312407079
นายสธัสชัย การสุทธิ 
18
6312407081
นางสาวญาดา วงษ์จำปา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................