มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6369105001
นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ 
2
6369105002
นางศรัญญา ทับน้อย 
3
6369105003
นางสาวสุจารี มีแดนไผ่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................