มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267121001
นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ 
2
6267121003
นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ 
3
6267121005
นางสาวพัชรา ตลับทอง 
4
6267121006
นางสาวไอลดา แปงแก้ว 
5
6267121007
นายณัฐพล สีฟอง 
6
6267121008
นายธนวัฒน์ มาเพ็ชร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................