มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212234001
นางสาวณัฏฐ์ณิชา พั่วทัด 
2
6212234002
นางสาวณัฏธิดา ฟุ้งถือทรัพย์ 
3
6212234003
นางสาวณัฐนรี ศรีพงษ์ 
4
6212234008
นางสาวนิยดา ท้าวสูงเนิน 
5
6212234009
นางสาวนิลาวัลย์ เกษการ 
6
6212234010
นางสาวเปรมฤทัย เหล่ารอด 
7
6212234011
นางสาวภาวินี ผึ่งบัว 
8
6212234013
นางสาวลลิตา สุติวงค์ 
9
6212234015
นายสิทธิพล ลีโคกกลาง 
10
6212234016
นายสินทรัพย์ เหมสุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................