มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912416006
นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด 
2
5912416008
นางสาวดลชา นุชศาสตร์ 
3
5912416020
นางสาวพัชราภา สิงหะ 
4
5912416023
นางสาวมลรัตน์ พลายวาส 
5
5912416038
นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา 
6
5912416045
นายปัญญา แซ่หยาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................