มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 22/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132418001
นางกาญจนา เทียมศร 
2
6132418002
นางสาวกาญจนา พนมวัน 
3
6132418003
นางสาวณัฐพร แลเลิศ 
4
6132418004
นางสาวณัฐศมล ทรัพย์ถนอม 
5
6132418006
นางสาวปวีณา วิรัตน์พฤกษ์ 
6
6132418007
นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์ 
7
6132418008
นางสาววิลาวรรณ พลอยครุฑ 
8
6132418011
นางสาวอารมณ์ บัวมาก 
9
6132418012
นายกันตภณ พรมดี 
10
6132418013
นายณัฐนนท์ เสือคล้าย 
11
6132418014
นายธนดล โตมี 
12
6132418016
นายสุทธินันท์ สีกะพา 
13
6132418017
นายวิรัชชัย สงวนสิน 
14
6132418018
นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ 
15
6132418019
นางสาวทิพชริน วันดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................