มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 22/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132418003
นางสาวณัฐพร แลเลิศ 
2
6132418006
นางสาวปวีณา วิรัตน์พฤกษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................