มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 22/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135602005
นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิ์สมพงศ์ 
2
6135602010
นางสาวนิตยา กลัดแก้ว 
3
6135602024
นางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม 
4
6135602026
นางสาวสุภัชชา แก้วนิล 
5
6135602031
นายทินพัฒน์ บุญลือ 
6
6135602034
นายสราวุฒิ ทองศรี 
7
6135602035
นายสายชล สิงห์มา 
8
6135602040
นางสาวอาทิตยา ทองประทุม 
9
6135602041
นายอนิรุทธิ์ ปันเจียง 
10
6135602044
นางสาวปรียาภัทร เครือสาร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................