มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112407002
นางสาวจันทกานต์ นิ่มเปีย 
2
6112407010
นางสาวนาถชิดา เสือคุ่ย 
3
6112407026
นายธนพร บัวแย้ม 
4
6112407031
นายนิพัทธ์ ขนาดนิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................