มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012602017
นางสาวพรสุดา ทักษพรไชย 
2
6012602032
นางสาวสุธิดา จันทร์สอน 
3
6012602056
นายศรัณยู สิงหา 
4
6012602063
นางสาวกัญญาวีร์ สันตพงศ์ 
5
6012602064
นางสาวกาญจนา นันทะวงค์ 
6
6012602101
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์ทอง 
7
6012602103
นายธนวิทย์ จันคง 
8
6012602119
นางสาวกรรญวีร์ เกตุคง 
9
6012602120
นางสาวกุลสตรี สีดาน้อย 
10
6012602121
นางสาวกุลิสรา นุชิต 
11
6012602122
นางสาวจตุพร กองกันภัย 
12
6012602123
นางสาวจอมขวัญ กิจถนอม 
13
6012602124
นางสาวจิราภรณ์ อิ่มแจ้ 
14
6012602125
นางสาวเจนจิรา กองทอง 
15
6012602127
นางสาวฐิติมา สุขสุวรรณ์ 
16
6012602128
นางสาวณัฎฐิดา ดวงศิลา 
17
6012602129
นางสาวดิษยา ตั้งสุวรรณ 
18
6012602130
นางสาวธิดารัตน์ ชูเมือง 
19
6012602131
นางสาวธิติมา ท้วมเลิศ 
20
6012602133
นางสาวนัทริกา ทรัพย์อุไรรัตน์ 
21
6012602134
นางสาวนิชธาวัลย์ คงวาน 
22
6012602135
นางสาวนิภาพร สายคำติ่ง 
23
6012602136
นางสาวเบญจวรรณ แสงบรรเจิดกุล 
24
6012602138
นางสาวพรรณนิภา นาชอน 
25
6012602139
นางสาวพิมพ์นิภา ปั่นแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012602140
นางสาวพิยดา เพ็งโข้ 
27
6012602142
นางสาวเมย์ ศรสุวรรณ 
28
6012602144
นางสาววนิดา เจนพรมราช 
29
6012602145
นางสาววนิดา โพธิ์ชื่น 
30
6012602146
นางสาววรรณพร ศิริเมือง 
31
6012602147
นางสาววิลาวัณย์ ทองช่วง 
32
6012602148
นางสาวศกลรัตน์ ปิ่นแก้วนาวา 
33
6012602149
นางสาวศุภิสรา คงคอน 
34
6012602150
นางสาวสตรีวิท เทศทอง 
35
6012602151
นางสาวสุนิทรา ศิริ 
36
6012602152
นางสาวอภิชญา ฉัตรไชยศิริ 
37
6012602154
นางสาวอาภัสรา สีปาน 
38
6012602155
นางสาวอารีรัตน์ อินตาโสภี 
39
6012602156
นายชนะกิจ สิทธิวงศ์ 
40
6012602157
นายฉัตรชัย บัณฑิตภูริทัต 
41
6012602158
นายชนินทร์ เขียวปั้น 
42
6012602159
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก 
43
6012602160
นายณัฐดนัย ภู่คงทอง 
44
6012602161
นายธงชัย คงประยูร 
45
6012602162
นายนที เรืองโต 
46
6012602163
นายปานเทพ ปั้นทอง 
47
6012602166
นายภูมินทร์ พุกเนียม 
48
6012602167
นายมนูญ ราญมีชัย 
49
6012602169
นายสรรเพชญ พะโยม 
50
6012602170
นายสหัสนัย กันหาคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012602179
นายธนา เนตรอิ่ม 
52
6012602180
นางสาวแววอุษา สุขเกษม 
53
6012602181
นางสาวภัทรภรณ์ คงวอน 
54
6012602183
นางสาวพรไพลิน คำแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................