มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612630002
นางสาวณัชฐณิชา สมนาค 
2
6612630003
นางสาวทาริกา ศรีท้วม 
3
6612630004
นางสาวธัญวรัตม์ สุขสุชานันท์ 
4
6612630006
นางสาวพักตร์พริ้ง แพงคำ 
5
6612630007
นางสาวพิมนภา บัวเผื่อน 
6
6612630008
นางสาววรรณิดา สาสน 
7
6612630009
นายกฤษณะ ใจบุญลือ 
8
6612630011
นายธวัชชัย รอบรู้ 
9
6612630012
นายธีร์ธวัช นาคหวัง 
10
6612630013
นายวรวัส สุระพิเชฐ 
11
6612630014
นายวรวุฒิ ทัดทอง 
12
6612630015
นายวัฒนพัฒน์ เนตรรุ่ง 
13
6612630018
นายนทีทัศน์ เล็มเปี่ยม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................