มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712408065
นางสาวรุ่งทิวา ทิโน 
2
5712408092
นายธีรวัฒน์ คูณเปี่ยม 
3
5712408100
นายวัชรพล จิ๋วอยู่ 
4
5712408105
นายสมพงษ์ แดงใหญ่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................