มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612418005
นางสาวจันทรา มหาพันธ์ 
2
5612418006
นางสาวจิราวรรณ ไชยเอม 
3
5612418008
นางสาวณัฐพร เพชรเอือง 
4
5612418009
นางสาวฐิติมา แตงท้าว 
5
5612418010
นางสาวฐิติรัตน์ แซ่ลี 
6
5612418021
นางสาวปิยนันท์ นิ่มเถื่อน 
7
5612418047
นายชญานิน เอี่ยมกลิ่น 
8
5612418057
นายสัญญา เมฆแจ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................